การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] บทวิเคราะห์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตย และความเป็นพลเมือง

[EN] บทวิเคราะห์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตย และความเป็นพลเมือง

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
2561
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
0
ผศ.ณัฐพงษ์ คันธรส
ผศ.ณัฐพงษ์ คันธรส
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง