การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

[EN] ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 การเมือง การบริหาร และสังคมในยุคดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงราย
-
2562
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง