การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

[TH] ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนต่อการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีศึกษาประชาชนในตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

[EN] ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนต่อการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีศึกษาประชาชนในตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 การเมือง การบริหาร และสังคมในยุคดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบ
-
2562
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง