การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

[TH] ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและการสร้างรัฐบาลเปิดเพื่อการสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ

[EN] ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและการสร้างรัฐบาลเปิดเพื่อการสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-
2561
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง