การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การสอดแทรกเทคโนโลยีและตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในวิชาเนื้อหาคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาครู

[EN] การสอดแทรกเทคโนโลยีและตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในวิชาเนื้อหาคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาครู

Conference proceedings on The 6Th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference
Chandrakasem Rajabhat University
-
2563
ระดับนานาชาติ
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง