การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
หนังสือ / เอกสาร/ตำรา

[TH] การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์

[EN] การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2559
ระดับชาติ
0
0
รศ.สมชาย เมืองมูล
รศ.สมชาย เมืองมูล
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง