การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ชุมชนกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว กรณีศึกษา บ้านมาย ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[EN] ชุมชนกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว กรณีศึกษา บ้านมาย ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2564
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
-
3000
0
ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา
ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง