การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์
อื่น ๆ

[TH] หุนกลองตึ้งทำจากไม้ประกบครอบถัง

[EN] หุนกลองตึ้งทำจากไม้ประกบครอบถัง

-
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
-
2564
ระดับชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
อ.ปราการ ใจดี
อ.ปราการ ใจดี
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง