การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] อนุภาคไสยศาสตร์และบทบาทของอนุภาคไสยศาสตร์ที่มีต่อการสร้างตัวละครเอก เรื่อง การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์

[EN] อนุภาคไสยศาสตร์และบทบาทของอนุภาคไสยศาสตร์ที่มีต่อการสร้างตัวละครเอก เรื่อง การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์

-
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 (1)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2564
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
-
3000
3000
3000
อ.ดร.ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
อ.ดร.ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง