การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การศึกษาวิเคราะห์ความกตัญญูกตเวที ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

[EN] การศึกษาวิเคราะห์ความกตัญญูกตเวที ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

-
ธรรมธาราวารสาร วิชาการทางพระพุทธศาสนา ปีที่ 7(1)
สำนักการศึกษา วัดพระธรรมกาย
2564
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
3000
3000
3000
ผศ.อำนาจ สงวนกลาง
ผศ.อำนาจ สงวนกลาง
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง