การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการทำงานสำหรับพนักงานนวดแผนไทย

[EN] การพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการทำงานสำหรับพนักงานนวดแผนไทย

-
วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ ปีที่ 6(2)
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
2564
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
-
3000
3000
3000
ผศ.สิริรัตน์ วาวแวว
ผศ.สิริรัตน์ วาวแวว
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง