การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพในภาคราชการไทย

[EN] ระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพในภาคราชการไทย

-
วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
มหาวิทยาลัยบูรพา
2564
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
อ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา
อ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง