การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] วิถีที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านชาวลาหู่ ชุมชนป่าคาสันติสุข บ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

[EN] วิถีที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านชาวลาหู่ ชุมชนป่าคาสันติสุข บ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

-
วารสารราชภัฏเพชรบูรณสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2564
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
-
3000
0
ผศ.ดร.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข
ผศ.ดร.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง