การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] วรรณกรรมเพลงกล่อมเด็กจังหวัดลำปาง: การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและความคงอยู่

[EN] วรรณกรรมเพลงกล่อมเด็กจังหวัดลำปาง: การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและความคงอยู่

-
วารสารวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2564
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง