การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] วัจนกรรมคำลงท้ายในภาษาถิ่นเหนือตามปัจจัยทางเพศ

[EN] วัจนกรรมคำลงท้ายในภาษาถิ่นเหนือตามปัจจัยทางเพศ

วารสารวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2564
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง