การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] บ้านและ(ความ)สวย: ความงามของชันชั้นกลางกับความเปลี่ยนแปลงการจัดการพื้นที่บริเวณบ้าน ทศวรรษ 2520-2540

[EN] บ้านและ(ความ)สวย: ความงามของชันชั้นกลางกับความเปลี่ยนแปลงการจัดการพื้นที่บริเวณบ้าน ทศวรรษ 2520-2540

-
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 (1)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2564
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง