การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนตำบล เสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

[EN] แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนตำบล เสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

-
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 15 (3)
มหาวิทยาลัยธนบุรี
-
2564
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
-
3000
3000
3000
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง