การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผ่านเรื่องเล่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน, สักทอง :

[EN] อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผ่านเรื่องเล่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน, สักทอง :

วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 27(4)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
-
2564
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
-
3000
0
ผศ.ดร.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข
ผศ.ดร.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง