การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการเขียนแบบร่วมมือด้วยวิธีการเขียนแบบประชันหน้ากันแบบใช้เอกสารออนไลน์ของผู้เรียนภาษาอังกฤษ

[EN] การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการเขียนแบบร่วมมือด้วยวิธีการเขียนแบบประชันหน้ากันแบบใช้เอกสารออนไลน์ของผู้เรียนภาษาอังกฤษ

-
Asian Journal of Education and Training Vol. 7, No. 4, 204-215, 2021 ISSN(E) 2519-5387 DOI: 10.20448/journal.522.2021.74.204.215
Asian journal of Education and Training (September)
2564
ระดับนานาชาติ
1.0
ไม่พบหลักฐาน
-
10000
10000
10000
ผศ.ดร.จิตรลดา มูลมา
ผศ.ดร.จิตรลดา มูลมา
-
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง