การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Good Governance of the Provincial Administrarive Organization in Thailand: A Case Study in Phrae Province, Thailand

[EN] Good Governance of the Provincial Administrarive Organization in Thailand: A Case Study in Phrae Province, Thailand

-
Scopus, Scimago Journal& Country Rank (SJR)
Scopus, Scimago Journal& Country Rank (SJR)
2564
ระดับนานาชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
ผศ.ดร.วิศท์ เศรษฐกร
ผศ.ดร.วิศท์ เศรษฐกร
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง