การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษางานสร้างสรรค์ประติมากรรมประยุกต์ จากรูปแบบศิลปกรรม วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

[EN] การศึกษางานสร้างสรรค์ประติมากรรมประยุกต์ จากรูปแบบศิลปกรรม วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

-
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
-
2563
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
รศ.ดร.ศิริกร อิ่นคำ
รศ.ดร.ศิริกร อิ่นคำ
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง