การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกม้าแกะสลักของชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุกอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง

[EN] การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกม้าแกะสลักของชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุกอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2563 Thailand Research Expo : Symposium 2020
-
2563
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
ผศ.นันทิยา สมสรวย
ผศ.นันทิยา สมสรวย
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง