การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH]

[EN]

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
-
2563
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
ผศ.นันทิยา สมสรวย
ผศ.นันทิยา สมสรวย
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง