การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] เต่งถิ้ง: ดนตรีพิธีกรรมฟ้อนผี

[EN] เต่งถิ้ง: ดนตรีพิธีกรรมฟ้อนผี

-
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเสียงและดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปกร ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปกร
-
2563
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
รศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี
รศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง