การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] แนวทางพัฒนาการตลาด ของวิสาหกิจชุมชนบ้านปาง หมู ตำบลปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน

[EN] แนวทางพัฒนาการตลาด ของวิสาหกิจชุมชนบ้านปาง หมู ตำบลปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน

-
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย ทักษิณ ครั้งที่ 30ประจำปี 2563
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-
2563
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง