การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การจัดการชุมชน: การ พัฒนาระดับฐานรากในมิติ รัฐประศาสนศาสตร์.

[EN] การจัดการชุมชน: การ พัฒนาระดับฐานรากในมิติ รัฐประศาสนศาสตร์.

-
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-
2563
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง