การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ความปรกติใหม่: การ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตภายใต้วิกฤติโควิด-19 ของประเทศไทย

[EN] ความปรกติใหม่: การ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตภายใต้วิกฤติโควิด-19 ของประเทศไทย

-
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
2563
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง