การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] แนวทางการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[EN] แนวทางการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-
การประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่10 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-
2563
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
ผศ.ดร.วิศท์ เศรษฐกร
ผศ.ดร.วิศท์ เศรษฐกร
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง