การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การวิเคราะห์ชื่ออาหารพื้นเมืองในชุมชนบ้านใหม่ปูเลย ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

[EN] การวิเคราะห์ชื่ออาหารพื้นเมืองในชุมชนบ้านใหม่ปูเลย ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

-
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-
2563
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง