การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บูรณาการในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

[EN] การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บูรณาการในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-
2563
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
อ.ดร.อรทัย สุขจ๊ะ
อ.ดร.อรทัย สุขจ๊ะ
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง