การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH]

[EN]

-
2563
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ
ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง