การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] -

[EN] -

-
European Proceedings of Social and Behavioural Sciences
European Proceedings of Social and Behavioural Sciences
-
2563
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
ผศ.ดร.วิศท์ เศรษฐกร
ผศ.ดร.วิศท์ เศรษฐกร
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง