การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้บทบาทสมมุติในวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

[EN] การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้บทบาทสมมุติในวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

-
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 (2)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง
2564
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
อ.สุพรรณิการ์ วงศ์สุตา
อ.สุพรรณิการ์ วงศ์สุตา
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง