การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับเครื่องปั้นดินเผา ผ่านแนวความคิด ลวดลายลูกไม้ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.

[EN] การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับเครื่องปั้นดินเผา ผ่านแนวความคิด ลวดลายลูกไม้ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.

-
วารสารศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-
2563
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
ผศ.เจษฎา ทองสุข
ผศ.เจษฎา ทองสุข
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง