การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] สื่อแอนิเมชั่นสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมไทยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ฉบับภาษาจีน

[EN] สื่อแอนิเมชั่นสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมไทยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ฉบับภาษาจีน

วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ปริทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
คณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ปริทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2563
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
-
3000
3000
3000
ผศ.สิริรัตน์ วาวแวว
ผศ.สิริรัตน์ วาวแวว
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง