การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การเสริมสร้างความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนโดยบูรณาการตามรูปแบบพหุปัญญา สำหรับครูภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1

[EN] การเสริมสร้างความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนโดยบูรณาการตามรูปแบบพหุปัญญา สำหรับครูภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1

-
วารสารครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่48 ฉบับที่2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
2563
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
-
3000
3000
3000
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง