การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การยกระดับสมรรถนะด้านการออกแบบชุดการสอนภาษาจีนของนักศึกษาครูภาษาจีน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ

[EN] การยกระดับสมรรถนะด้านการออกแบบชุดการสอนภาษาจีนของนักศึกษาครูภาษาจีน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ

-
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่12ฉบับที่34
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
-
2563
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
ผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
ผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง