การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การสำรวจความต้องการในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดในเขตอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง

[EN] การสำรวจความต้องการในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดในเขตอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,7 (2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
2563
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
-
3000
3000
3000
ผศ.ดร.ตุลาภรณ์ แสนปรน
ผศ.ดร.ตุลาภรณ์ แสนปรน
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง