การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การวิเคราะห์เปรียบเทียบเรื่องสุนทรียศาสตร์ตามกรอบทฤษฎีอลังการศาสตร์ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของ ไอ เอ ริชาร์ด และทฤษฎีประพันธศาสตร์ไทยในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมซีไรต์เรื่อง ในเวลา

[EN] การวิเคราะห์เปรียบเทียบเรื่องสุนทรียศาสตร์ตามกรอบทฤษฎีอลังการศาสตร์ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของ ไอ เอ ริชาร์ด และทฤษฎีประพันธศาสตร์ไทยในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมซีไรต์เรื่อง ในเวลา

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 8 (2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2563
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
-
3000
3000
3000
ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี
ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง