การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] คุรุ: คุณค่าและนัยยะ

[EN] คุรุ: คุณค่าและนัยยะ

-
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 9 (1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2563
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
-
3000
3000
3000
รศ.ดร.Thi Hang Truong
รศ.ดร.Thi Hang Truong
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง