การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH]

[EN]

-
The Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University. 12
Songkla University
-
2563
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
-
0
0
รศ.ดร.Thi Hang Truong
รศ.ดร.Thi Hang Truong
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง