การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์
อื่น ๆ

[TH] รถม้าจำลองจังหวัดลำปาง, กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (กลุ่มการท่องเที่ยว)

[EN] รถม้าจำลองจังหวัดลำปาง, กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (กลุ่มการท่องเที่ยว)

-
-
2563
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.นันทิยา สมสรวย
ผศ.นันทิยา สมสรวย
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง