การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] กลไกการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟเพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน

[EN] กลไกการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟเพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2564
ระดับชาติ
0
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง