การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริงเรื่องอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2

[EN] การพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริงเรื่องอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2

รายงานสืบเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2562
ระดับชาติ
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง