การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวเหนียวดำในจังหวัดลำปาง โดยใช้เทคนิค RAPD

[EN] ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวเหนียวดำในจังหวัดลำปาง โดยใช้เทคนิค RAPD

วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 46(ฉบับพิเศษ 1)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
2561
ระดับชาติ
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง