การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] The effects of cypermethrin and carbendazim on pollen viability and fruit set in yard long bean cv. Nuae Thong 9

[EN] The effects of cypermethrin and carbendazim on pollen viability and fruit set in yard long bean cv. Nuae Thong 9

Prawarun Agr. J, 15 (SUPPL. 1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-
2561
ระดับชาติ
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง