การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] นิศากร สุวรรณ. 2561. การตอบสนองต่อสารคาร์เบนดาซิมของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และ Corynespora cassiicola สาเหตุโรคใบจุดในยางพาราในสภาพห้องปฏิบัติการ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย

[EN] นิศากร สุวรรณ. 2561. การตอบสนองต่อสารคาร์เบนดาซิมของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และ Corynespora cassiicola สาเหตุโรคใบจุดในยางพาราในสภาพห้องปฏิบัติการ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-
2561
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง