การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Adverse effects of carbendazim on pollen morphology, viability and tube growth of Super Hot chili

[EN] Adverse effects of carbendazim on pollen morphology, viability and tube growth of Super Hot chili

Rajabhat Chiang Mai Research Journal, Special Issue:2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-
2562
ระดับนานาชาติ
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง