การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
อื่น ๆ

[TH] ผลงานวิชาการ (ผศ.)

[EN] ผลงานวิชาการ (ผศ.)

-
-
2565
ไม่พบหลักฐาน
10000
10000
10000
อ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน
อ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง