การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] แนวทางในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

[EN] แนวทางในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
วารสารมนุษศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 9(3) 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
2564
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
-
3000
3000
3000
นางสาวเจนจิรา แก้วมณี
นางสาวเจนจิรา แก้วมณี
-
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง